Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities*

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. MotorbandenQuickservice: De gebruiker van de algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen MotorbandenQuickservice en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot, motorfietsen, motorfietsonderdelen, motorsport en aanverwante producten die wordt gesloten door MotorbandenQuickservice, die handelt in de uitoefening van een bedrijf en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Algemeen*

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MotorbandenQuickservice en een consument waarop MotorbandenQuickservice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MotorbandenQuickservice, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes*

 • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij MotorbandenQuickservice om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 • De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, zolang de voorraad strekt.
 • MotorbandenQuickservice kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing bevat.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst*

 • De overeenkomst komt tot stand na het aanvaarden van onze leveringsvoorwaarden en het in zijn geheel doorlopen van onze bestelprocedure.

Artikel 5: Levering*

 • De overeenkomst komt tot stand na het aanvaarden van onze leveringsvoorwaarden en het in zijn geheel doorlopen van onze bestelprocedure.

Artikel 6: Garanties*

 • Garanties ten aanzien van het nieuwe product of de verantwoordelijkheid voor levering zijn gelijk aan de door de leverende fabriek gestelde voorwaarden. MotorbandenQuickservice garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De door MotorbandenQuickservice geleverde gebruikte producten, zoals gebruikte banden en gebruikte onderdelen, kunnen geen garantie en rechten worden ontleend.
 • De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan MotorbandenQuickservice.
 • De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering. Uitgezonderd is de normale slijtage.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, zal MotorbandenQuickservice de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van MotorbandenQuickservice vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan MotorbandenQuickservice te retourneren en de eigendom daarover aan MotorbandenQuickservice te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MotorbandenQuickservice, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn.
 • Indien de geleverde goederen niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is MotorbandenQuickservice in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor bij de klant of derden ontstaan.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud*

 • MotorbandenQuickservice blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8: Onderzoek, reclames*

 • De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering aan schriftelijke aan MotorbandenQuickservice te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan MotorbandenQuickservice met inachtneming van de bepalingen in het vorig lid van dit artikel. Na verloop van de garantietermijn is MotorbandenQuickservice gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van MotorbandenQuickservice en op de wijze zoals door MotorbandenQuickservice aangegeven.

Artikel 9: Risico-overgang*

 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over af fabriek /groothandel, zoals genoemd onder art. 5.1.

Artikel 10: Betaling*

 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden voor levering.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van MotorbandenQuickservice en de verplichtingen van de consument jegens MotorbandenQuickservice onmiddellijk opeisbaar.
 • MotorbandenQuickservice heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MotorbandenQuickservice kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MotorbandenQuickservice kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11: Incassokosten*

 • Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Daarnaast wordt rente geheven over het verschuldigde bedrag op basis van de 3-maandelijkse Europese rentetarieven + 4% op jaarbasis.
 • Indien MotorbandenQuickservice aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12: Aansprakelijkheid*

 • Indien door MotorbandenQuickservice geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van MotorbandenQuickservice jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 • Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van MotorbandenQuickservice beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 • Onverminderd het bovenstaande is MotorbandenQuickservice niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MotorbandenQuickservice of zijn ondergeschikten. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het door MotorbandenQuickservice verzekerd bedrag.

Artikel 13: Overmacht*

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop MotorbandenQuickservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MotorbandenQuickservice niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • MotorbandenQuickservice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MotorbandenQuickservice zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel MotorbandenQuickservice ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MotorbandenQuickservice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 14: Geschillen*

 • De rechter in de statutaire vestigingsplaats van MotorbandenQuickservice is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MotorbandenQuickservice het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15: Toepasselijk recht*

 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 16: Prijzen & typefouten*

 • Aan de prijzen zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen zoals genoemd in de garage zijn de wettelijk geldende prijzen en kunnen door welke omstandigheid dan ook afwijken van die op de website.
 • Typefouten kunnen er voor zorgen dat niet alle informatie correct is weergegeven, hiervoor onze excuses, maar hieraan kunt u geen recht ontlenen.
* Typefouten en wijzigingen voorbehouden leveringsvoorwaarden motorbanden-quickservice.nl